Saladyn

14 tekstów – auto­rem jest Sa­ladyn.

Nie miej pre­ten­sji do od­bi­cia, że się nie uśmie­cha sko­ro stoisz przed lus­trem z za­dufaną miną. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 lutego 2011, 08:22

Biada zająco­wi poj­ma­nemu przez wil­ka który prosząc o łaskę rzek­nie „Bądź człowiekiem" 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 czerwca 2010, 08:28

Przes­tałem wie­rzyć w marze­nia, gdy ukończyłem bu­dowę dom­ku w środ­ku la­su, wy­cięli wszys­tkie drzewa. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 grudnia 2009, 13:16

Cza­sami życie pot­ra­fi zas­ka­kiwać i kiedy godzi­my się z włas­nym lo­sem, nieo­cze­kiwa­nie poz­wa­la nam do­sięgnąć marzeń w które nie wie­rzy­liśmy, że mogą się ziścić. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 grudnia 2009, 20:23

Nie oba­wia się żądła ten co chce miodu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 grudnia 2009, 12:28

Nie ma co trzas­kać drzwiami, sko­ro nie wy­korzys­tało się szan­sy gdy okaz­ja do nich pukała. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 sierpnia 2009, 09:34

Nie mam przy­jaciół to przy­jaciele mają mnie 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 lipca 2009, 23:10

Nikt tak dob­rze nie zna mo­jej żony jak in­ni mężczyźni 

myśl
zebrała 4 fiszki

Nie szu­kaj klam­ki w do­mu bez drzwi. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Jeszcze wczo­raj byłaś dla mnie wszys­tkim. Dzi­siaj wszys­tkim jest dla mnie to, że Byłaś. 

myśl
zebrała 27 fiszek
Saladyn

dziękuję ;* twoje też są świetne..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saladyn

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność